Tag Archives: http2

http/2 چیست و چرا بر روی سئو تاثیر می گذارد ؟, ارتقا سایت به https – طراحی سایت مرساhttp/2 چیست و چرا بر روی سئو تاثیر می گذارد ؟, پروتکل http/2 در سال ۲۰۱۵ و با هدف افزایش سرعت و امنیت اینترنت منتشر شد. استانداردهای دیگر به صورت تدریجی در حال سازگار شدن با آن هستند و امتیازات کاملا روشنی برای بازاریابانی دارد که دست به ارتقای http بزنند. اما بالواقع HTTP/2 چیست و چه تاثیراتی …