Tag Archives: Earned

برچسب: Earned Value Managementمدیریت ارزش کسب شده( EVM) Earned Value Management : روشی جهت ارزیابی و بررسی عملکرد و پیشرفت کارهای پروژه با برآورد و اندازه گیری توامان محدوده و محتوای پروژه، زمان و منابع پروژه است . با افزایش پروژه های صنعتی و خدماتی در تمام دنیا، مدیریت ارزش کسب شده( EVM) به عنوان روشی جدید و کارآمد، نقش …