طراحی و سئو وبسایتقرار میگیرد به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در سئو سایت شناخته میشود . URL مناسب ، برای گوگل حکم مرتبط بودن مطلب برای جستجو را بازی می کند .