انتخاب دامنه۱۰ نکته برای انتخاب دامنه مناسب انتخاب دامنه مناسب مشابه انتخاب نام برای یک شرکت می باشد. این کار نیازمند فکر و بررسی بسیار زیادی می باشد.