چگالی کلمات کلیدی چیست و چه اهمیتی در سئو دارد؟تاثیر چگالی کلمات کلیدی در سئو سایت. در گذشته، چگالی کلمات کلیدی برای انواع محتوا، امر بسیار مهمی محسوب می شد و نقش مهمی را در رتبه بندی سایت ایفا می کرد. امروزه با توسعه و پیشرفت الگوریتم های گوگل، چگالی کلمات کلیدی به اندازه گذشته مهم نیست. البته این بدان معنا نیست که نباید روی کلمات …