چرا بازاریابی موتورهای جستجو و سئو وب سایت ضروری استچرا بازاریابی موتورهای جستجو و سئو وب سایت ضروری است .از دیدگاه کلی هدف از ایجاد و طراحی وب سایت ،کاربران و موتورهای جستجو می باشند. هرچند با پیشرفت تکنولوژی ، هوش مصنوعی و ارتقای الگوریتم ها کماکان موتورهای جستجو درک مناسبی از صفحات سایت ندارند هر چند روزانه در حال ارتقا می باشند .تنها راه حل …