روند تغییرات سئو در ده سال گذشتهدر روزهای اولیه، سئو تمرین و فعالیتی بود که در آن کلیدواژه های بسیار در متن قرار می گرفت و از لینک های اسپم برای به دست آوردن رتبه موردنظر استفاده می شد.اما امورزه بسیار تغییر نموده. در این مقاله روند تغییرات سئو را شرح می دهیم.